प.पू. अध्यात्मयोगी श्री महेंद्रसागरजी म.सा. की निश्रा में नूतन दीक्षित मुनिराज प.पू. शासनरत्न सागर जी म.सा. की बृहद् दीक्षा महोत्सव 8 मार्च 2020 को हर्षो उल्लास पूर्वक सम्पन हुई।

प.पू. अध्यात्मयोगी श्री महेंद्रसागरजी म.सा. की निश्रा में नूतन दीक्षित मुनिराज प.पू. शासनरत्न सागर जी म.सा. की बृहद् दीक्षा महोत्सव 8 मार्च 2020 को हर्षो उल्लास पूर्वक सम्पन हुई।